Thiết lập mật khẩu quản lý

* Thay đổi mật khẩu quản lý không ảnh hưởng đến mật khẩu game.

* Cần thay đổi mật khẩu game xin chọn phía dưới để vào giao diện cập nhật mật khẩu .
Tài khoản:
Khuyến cáo: Thông tin email, điện thoại chính xác để được hỗ trợ nhanh nhất khi gặp sự cố.

 

 

 Cập nhật mật khẩu game