ĐỔI MẬT KHẨU INGAME

1. Không cho mượn tài khoản để tránh thiệt hại.

2. Khi cần hỗ trợ gấp liên hệ bộ phận hỗ trợ...