*Khổng Minh Truyện, Ngoạ Long Truyện: Chuyển tiền, nạp KNB, mua gói nạp trong game thì điền TÊN ĐĂNG NHẬP. Mua exp, trang bị thì điền ID ngay Avatar

* Quà sẽ được gửi vào thư trong game khi chuyển thành công.


*Pokémon: điền tên đăng nhập

Trang chủ Chuyển tiền Nạp tiền Hỗ trợ Menu