Cổng Game mobile, H5 chplay | chplay

1. Quà sẽ được gửi vào thư trong game khi chuyển thành công.

2. Lưu ý các nguyên nhân có thể dẫn tới việc chuyển không thành công như: sai số tiền, chọn nhầm server/game...

Cổng Game mobile, H5 chplay | chplay